Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Mateusz Madej,
Cyfrowy generator liczb losowych,
Enginering diploma thesis at Poznan University of Technology, Faculty of Computing And Telecommunications, 2022,
Supervisor: dr inż. Jakub Nikonowicz, Reviewer(s): dr hab. inż. Adrian Dziembowski,
Full textEndNoteCitation

Abstract

Niniejsza praca stanowi przegląd znanych rozwiązań dla generacji liczb rzeczywiście losowych. Podjęto się w niej uzasadnienia potrzeby stosowania liczb losowych dla zastosowań cyberbezpieczeństwa i podano przykłady miejsc ich wykorzystania. Następnie przytoczono artykuły naukowe traktujące o tematyce generacji liczb rzeczywiście losowych. Przegląd dostępnych rozwiązań podzielono na sekcję dotyczącą wybranych metod pozyskiwania entropii oraz sekcję stanowiącą przegląd dostępnych metod postprocessingu i zakończono krótką analizą porównawczą przedstawionych propozycji. Kolejnym etapem pracy była implementacja w FPGA generatora liczb rzeczywiście losowych o zakładanych właściwościach. Ciąg bitów losowych pobranych z generatora, poddano testom NIST, a także wyznaczono empiryczny rozkład wartości i metryki SAA. W podsumowaniu dokonano krótkiego komentarza obszaru zastosowań generatora.